PLM riešenia

PLM je súbor softvérových nástrojov vzájomne previazaných do jedného uceleného riešenia, prispôsobeného konkrétnym potrebám daného podniku a jeho výrobkov. Podnik môže PLM riešením pokrývať celé svoje portfólio činností spojených s výrobkom, alebo si zvolí len časť, ktorá je preň dôležitá.

    

SOVA Digital nasadzuje PLM riešenia postupne, podľa vopred pripraveného scenára. Hlavným kritériom sú čo najvyššie a najrýchlejšie dosiahnuté prínosy pre podnik. Riešenia  SOVA Digital sú postavené na produktovom portfóliu Siemens PLM.

Príprava a plánovanie výrobku – tento proces je postavený na zbere dát z trhu, vyhodnotení vlastných dát o výrobku, vyhodnotení zdrojov, zadefinovaní funkčností a vlastností výrobku, koncepcie výrobku, naplánovaní procesov a intenzívnej komunikácii všetkých zúčastnených. Ideálnym nástrojom pre tieto činnosti je modulárny PLM systém Teamcenter.

Konštrukcia výrobku – fáza zameraná na návrh konštrukčného riešenia, funkčností, vlastností a vzhľadu. V tejto oblasti sa využívajú najmä CAD systémy Solid Edge a NX.  Rozdiely medzi Solid Edge a NX nájdete TU, CAE (Computer Aided Engineering) systémy pre inžinierske analýzy (pevnostné, tepelné, dynamické...) NX, FEMAPa systémy pre riadenie prác, správu dát a dokumentácie Teamcenter.

Návrh procesov výroby – v tejto oblasti dodáva SOVA Digital už bežne zaužívané CAM nástroje NX CAM i úplne nové softvérové nástroje, riešenia a služby, ktoré dokážu výrazne eliminovať úzke miesta, zvýšiť produktivitu výroby, prinášať úspory, zvyšovať kvalitu produkcie... všeobecne nazývané Digital Manufacturing Tecnomatix. Jedná sa o návrh usporiadania výroby, návrh a simuláciu logistiky (výroby, skladov, distribúcie), ergonómiu pracovísk, programovanie robotizovaných pracovísk...

Rozbeh výroby - Virtual commissioning (VC) – zavedenie novej výroby, výrobnej linky býva časovo dosť náročné. Pomocou VC (Tecnomatix) sa dosahuje významné skrátenie času rozbehu výroby.

Výroba – využíva existujúcu dokumentáciu a dáta o výrobku. Potrebuje vidieť správne informácie, platnú zmenu, všetky detailné informácie, vždy keď to potrebuje. Na to slúži PLM systém Teamcenter.

Používanie výrobku – používatelia výrobku (jedná sa najmä o zložitejšie, sofistikovanejšie výrobky) ho potrebujú čo najrýchlejšie zvládnuť.  Rýchlo sa vyškoliť, a dokázať ho čo najlepšie využívať pre svoju potrebu. Na šírenie takýchto informácií a vykonávanie virtuálnych školení sa využíva Teamcenter.

Servis – zložitejšie výrobky potrebujú mať deatailne prepracované postupy na servis a údržbu. Špecializovaný modul Teamcentra MRO (Maitenance, repair and operations) je určený na preddefinovanie servisných postupov a ich využívanie servisom. Prehľadne poskytuje všetky varianty výrobku, revízie tak, že servisný technik vie okamžite zistiť správne informácie o servisovanom výrobku.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás